Všetky kategórie

Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok

Predávajúci:

obchodné meno: PHARMED service, s.r.o.
prevádzka: ALFA predajňa, Pod vrchom 355, 943 42 Nová Vieska
sídlo: Holubičia 25, 940 02 Nové Zámky
IČO:  36 564 923
DIČ: 2021906315
IČ DPH: SK2021906315

 1. Všeobecné ustanovenia
  1. Tento reklamačný poriadok upravuje spôsob a miesto reklamácie, postup pri riešení reklamácií a spôsob vykonania záručných opráv. Týka sa tovaru, ktoré predávajúci predal spotrebiteľom. Pri reklamáciách sa postupuje v súlade s týmto reklamačným poriadkom, za dodržania zákonných ustanovení a práv spotrebiteľov. Reklamačný poriadok nadväzuje a dopĺňa Obchodné podmienky, ktoré upravujú predaj tovaru prostredníctvom e-shopu na webovej stránke. Kupujúci je povinný sa oboznámiť s reklamačným poriadkom a Obchodnými podmienkami ešte pred objednaním tovaru. Objednaním tovaru od predávajúceho potvrdzuje oboznámenie sa s obsahom uvedeného reklamačného poriadku a Všeobecných obchodných podmienok.
  2. Reklamácie sa vybavujú buď na adrese sídla predávajúceho alebo poštou.
   Adresa predávajúceho: PHARMED service, s.r.o. prevádzka ALFA predajňa, Pod vrchom 355, 943 42 Nová Vieska.
   Poštou: PHARMED service, s.r.o. prevádzka ALFA predajňa, Pod vrchom 355, 943 42 Nová Vieska  (spolu s dokladom o kúpe).
   Reklamácie vybavuje: vedúci predajne.
  3. K reklamácii je potrebné vždy predložiť doklad o nákupe tovaru (faktúru, pokladničný blok).
   Druhy reklamácií a ich vybavenie :
   1. záručná reklamácia

    Na každom predávanom tovare zakúpenom na stránke wwwalfavpz.sk je vyznačený dátum spotreby.

    Predávajúci poskytuje na produkt záruku v zmysle Obchodného zákonníka. Záručná doba začne plynúť dňom prevzatia produktu zákazníkom. Reklamáciu v rámci záruky treba uplatniť najneskôr v posledný deň záručnej doby.

    Záručná reklamácia sa vybaví podľa možnosti hneď (v prípade opodstatnenosti), a to výmenou tovaru za bezchybný. Ak výmena nie je možná, predávajúci zabezpečí záručnú opravu v lehote do 30 dní, alebo ak to nie je možné, zoberie vadný výrobok späť a vráti kúpnu cenu.

    Záručnú reklamáciu nie je možné uplatniť, ak vada tovaru bola spôsobená nevhodným zaobchádzaním, alebo používaním na iný účel, alebo za iných podmienok, ako sa má.

   2. reklamácia omylu v množstve, druhu, akosti, ceny, a pod.

    Osoba vybavujúca reklamácie ihneď zistí oprávnenosť reklamácie a odstráni nedostatky.

    1. Ak reklamácia nebola vybavená ihneď, predávajúci písomne oznámi spotrebiteľovi spôsob vybavenia reklamácie, a to najneskôr v lehote do 30 dní od uplatnenia reklamácie.
    2. Predávajúci vybavuje spotrebiteľské reklamácie v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 250/2007 Z.z. v platnom znení, Občianskym zákonníkom SR a platnými právnymi predpismi. Dozorným orgánom je Ústredný inšpektorát SOI a inšpektoráty SOI pre daný kraj.
    3. Predávajúci informuje kupujúceho ešte pred kúpou o:
     • zodpovednosti predávajúceho za nedostatky / chyby tovaru (podľa § 622- 624 Občianskeho zákonníka),
     • postupe uplatňovania a vybavovania reklamácie, sťažnosti a podnetov,
     • kde môže uplatniť reklamáciu, najmä v prípade, ak je miesto pre vybavenie reklamácie odlišné od sídla vášho podnikania alebo sídla prevádzkarne,
    4. o vykonávaní záručných opráv (autorizované servisy a pod.).
 2. Dozorný orgán:
  Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
  Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj
  PO BOX 49A, Staničná 9, 950 50 Nitra 1
  odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
  tel.: 037/7720 001
  tel.: 037/7720 034
  fax: 037/ 7720 024
  e-mail: nrzavináčsoi.sk
 3. Záručná doba
  1. Pri všetkých tovaroch kupovaných na základe občianskoprávnych vzťahov je záručná doba v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky štandardne 24 mesiacov, ak právne predpisy SR neustanovujú kratšiu dobu pre určité druhy tovaru. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty.
  2. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. predávajúci zodpovedá kupujúcemu spotrebiteľovi za nedostatky / chyby tovaru podľa § 623 a 623 Občianskeho zákonníka.
  3. Pri všetkých tovaroch kupovaných firemnými zákazníkmi, na základe obchodného vzťahu, (v zmysle Obchodného zákonníka) je záručná doba záruka za akosť stanovená predávajúcim na 12 mesiacov.
  4. Práva kupujúceho zo zodpovednosti za nedostatky / chyby tovaru, pre ktorú platí záručná doba, zaniknú, ak nebudú uplatnené v záručnej dobe.
 4. Záručné podmienky
  1. Predávajúci zodpovedá za to, že tovar má pri predaji stanovenú akosť, množstvo, mieru a hmotnosť. Tovar musí byť bez nedostatkov/chýb a musí zodpovedať platným technickým normám.
  2. Predávajúci zodpovedá za nedostatky/chyby, ktoré má predaný tovar pri prevzatí kupujúcim a za nedostatky/chyby, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe.
  3. Výnimky zo záruky:Záruka sa nevzťahuje nanedostatky/chyby vzniknuté nesprávnym použitím tovaru alebo z dôvodu vyššej moci, živelnej udalosti apod. ani na prípadné škody v dôsledku toho vzniknuté. Ďalej sa záruka nevzťahuje na nedostatky/chybyvzniknuté zlou obsluhou, neodborným, alebo neprimeraným zaobchádzaním, použitím a inštaláciou, ktoré sú v rozpore s užívateľskou príručkou. Ďalej sa záruka nevzťahuje na poškodenia vzniknuté:
   1. mechanickým poškodením tovaru,
   2. používaním tovaru v neodpovedajúcich podmienkach,
   3. tovar bol poškodený nadmerným zaťažovaním alebo v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii alebo všeobecnými princípmi,
   4. vykonaním nekvalifikovaných zásahov či zmenou parametrov.
  4. Ak predávajúci pri kúpe tovaru ponúka zákazníkovi k predanému tovaru bezplatne ďalší tovar ako dar, je na zákazníkovi, či ponúkaný dar príjme. Dar však nie je predaným tovarom, preto predávajúci nezodpovedá za jeho prípadné nedostatky/chyby. Ak zákazníkovi vznikne právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie peňazí), je zákazník povinný vrátiť predávajúcemu všetko, čo dostal, t.j. aj tovar prijatý ako dar.
  5. Pred uplatnením reklamácie predávajúci odporúča (nepodmieňuje), aby sa pred samotným uplatnením kupujúci telefonicky alebo elektronicky skontaktoval s predávajúcim, ktorý ho bude informovať o všetkých podstatných náležitostiach, o možnostiach uplatnenia a postupe pri vybavovaní reklamácie.
  6. Za vybavenie reklamácie sa považuje:
   1. odovzdanie alebo odoslanie nového alebo opraveného tovaru kupujúcemu, popr. doručenie informácie, že je tovar pripravený na vyzdvihnutie,
   2. odoslanie finančných prostriedkov zodpovedajúcich zľave z ceny tovaru či vrátenej kúpnej cene kupujúcemu, popr. odoslanie informácie pre kupujúceho, že príslušná suma je pre neho pripravená na vyzdvihnutie.
 5. Záverečné ustanovenia
  1. Tento reklamačný poriadok je platný od 08 .03. 2021
  2. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť reklamačný poriadok bez predchádzajúceho upozornenia umiestnením jeho nového znenia na webovej stránke e-shopu.

Používaním stránok prevádzkovateľa súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby.
Viac informácií OK